BV__0010376

Ziņas

Bureau Veritas Latvia ir tiesīga veikt koģenerācijas elektrostaciju un elektrostaciju gada pārskatu inspicēšanu

16. Feb. 2021

Bureau Veritas Latvia Inspekcijas institūcija ar LATAK reģistrācijas numuru LATAK-I-382 ir sekmīgi veikusi akreditācijas procedūras sfēras paplašināšanu un ir tiesīga veikt koģenerācijas elektrostaciju un elektrostaciju gada pārskatu inspicēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību prasībām”. 

Komersants, kuram piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības vai garantētās maksas tiesības, katru gadu līdz 1. martam iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā pārskatu par tā īpašumā vai lietojumā esošās koģenerācijas stacijas un elektrostacijas darbību atbilstoši iepriekš norādīto noteikumu prasībām. Saskaņā ar noteikumu prasībām, komersanta ikgadējie darbības pārskatos ietverto informāciju jāapliecina neatkarīgam akreditētam auditoram.  

Bureau Veritas Latvia darbojas kā neatkarīgs akreditēts auditors, kurš sagatavo detalizētu ziņojumu par koģenerācijas stacijas un elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību.