zala-energija

Carbon footprint. CO2 ietekmes aprēķins.

IZAICINĀJUMS

Ikviena mūsu darbība un katrs solis, ikviens mūsu pirkums vai izvēle atstāj ietekmi uz vidi. Ikdienā mēs par to nedomājam, bet tas ir jāapzinās. Tāpat kā katrs ūdens piliens veido okeānu.

Ilgtspējība (Sustainability) paredz globālu domāšanas pieeju un sadarbību visos dzīves līmeņos – gan atsevišķiem indivīdiem, gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām, gan valstīm un to veidotām organizācijām.

Mūs visus, tāpat kā visas nozares pasaulē, ar ilgtspējību saista viens galvenais princips – mūsu planētas un tās resursu saglabāšana nākamajām paaudzēm, ieviešot jēgpilnas izmaiņas ikdienas rīcībā un saimniekošanā.

KAS IR CARBON FOOTPRINT – CO2 APRĒĶINS?

Uzņēmuma/organizācijas/pakalpojuma vai produkta Carbon Footprint jeb siltumnīcefekta gāzu emisiju jeb oglekļa dioksīda CO2 ietekmes aprēķins ir siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā summa, ko tieši vai netieši rada uzņēmums/organizācija produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas laikā.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas nav tikai gāzes, kuras izdalās caur  skursteni, bet arī emisijas, kas saistītas ar komunālo pakalpojumu izmantošanu, izejvielām, tai skaitā to ieguvi, piegādi, kā arī emisijas, kas rodas no uzņēmuma nopirktiem pakalpojumiem, piem. elektroenerģijas, siltuma lietošanas, izejvielu, palīgmateriālu un pusfabrikātu/komplektējošo sastāvdaļu izmantošanas.

Aprēķinos ņemtās siltumnīcefekta gāzes ir oglekļa dioksīds - CO2, metāns - CH4, slāpekļa oksīds -N2O un citas siltumnīcefektu izraisošās gāzes, piem., gaisa kondicionieros izmantotās dzesētājvielas.

KAM IR PIEMĒROTI APRĒĶINI?

Aprēķinus ir iespējams veikt gan atsevišķam produktam, gan pakalpojumam, gan arī produkta vai pakalpojuma dzīves cikla posmam, t.i., - no izejvielu ieguves līdz ražošanai, izmantošanai līdz pat produkta/pakalpojuma dzīves cikla beigām.

Atsevišķu dzīves cikla aprēķinu rezultāti ir noderīgi uzņēmumiem vai pat privātpersonām (investoriem), kuri īpašu uzmanību pievērš interesējošā produkta vai pakalpojuma ietekmei uz klimatu, tādējādi arī uz  iecerēto biznesu vai jau ražošanā esošo  resursu izmantošanu.

Arvien biežāk reklāmās mēs dzirdam – Carbon neutral, tātad oglekļa dioksīda CO2 izmešu neitrāls produkts jeb uzņēmuma progress virzībā uz Carbon neutral jeb nulles emisijām, apņemšanās kādā  periodā tiks sasniegts šis  mērķis.

ATBILSTOŠI KĀDIEM STANDARTIEM VEIC APRĒĶINUS?

Viss ietekmes mērīšanas process tiek veikts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 14067 (ISO 14067: 2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products -Requirements and guidelines for quantification) un SEG, siltumnīcemisiju gāzu protokola produkta standartiem. Šie ir vispopulārākie siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanas standarti, kuri tiek izmantoti par pamatu, lai veiktu aprēķinus. Taču tiek ņemtas vērā uz produktu vai pakalpojumu attiecināmās specifiskās  vietējās valsts likumdošanas prasības.

KĀDAS EMISIJAS TIEK IEKĻAUTAS?

Uzņēmuma/organizācijas/ pakalpojuma/produkta Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 ietekmes aprēķinus var veikt vairākos veidos.

Tiek izvēlēts atbilstoši uzņēmumam vispiemērotākais  Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 ietekmes emisiju aprēķināšanas veids:

  1. Tiešās emisijas, kas  rodas degvielas sadedzināšanas procesā, tehnoloģisko procesu rezultātā vai no dzesēšanas.
  2. Netiešās enerģijas emisijas, ko rada importētā elektroenerģija, siltuma/aukstuma patēriņš.
  3. Citas netiešās emisijas, kas rodas no izejvielu vai pusfabrikātu ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas, izejvielu un produktu transportēšanas un tml.
SADARBĪBAS SOĻI AR BUREAU VERITAS:
  1. Tikšanās uzņēmumā – emisijas avotu noteikšana, tikšanās ar darbiniekiem, kuri strādā ar aprēķiniem nepieciešamajiem datiem;.
  2. Tiek saskaņotas datu ieguves metodes, atbildības  un laika termiņu noteikšana.
  3. Bureau Veritas Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 ietekmes  aprēķinu kalkulators.  
  4. Ziņojums par Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 ietekmes aprēķina  rezultātiem.

Projekta ilgumu ietekmē uzņēmumā esošo datu pieejamība un datu vākšanas efektivitāte.

PAKALPOJUMA REZULTĀTS:

Pakalpojuma rezultātā klients saņems aprēķinu/-us par uzņēmuma/organizācijas/pakalpojuma/produkta Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 aprēķinu, CO2 kalkulatoru/rīku (Carbon Footprint calculator) turpmākiem aprēķiniem. Papildus tiek sniegtas apmācības.

IEGUVUMI

Neatkarīgs trešās puses izstrādāts/aprēķins ziņojums par uzņēmuma/organizācijas/pakalpojuma Carbon Footprint - oglekļa dioksīda CO2 ietekmēm.

Unikāls Bureau Veritas izstrādāts rīks patstāvīgai aprēķinu veikšanai.

Ieteikumi rezultātu uzlabošanai – Carbon Footprint oglekļa dioksīda CO2 ietekmju samazināšanai.

Gatavošanās mainīgajām tirgus vajadzībām.

Iespējas izpētīt/izanalizēt alternatīvas stratēģijas un iespējas, tai skaitā kā ietaupīt izmaksas.

Nepārtraukta pilnveidošanās labākai rezultātu sasniegšanai, lai samazinātu Siltumnīcefekta gāzu emisijas.