30-kvalitate-vide-darba-drosiba

Kvalitātes, vides, darba drošības sertifikācija

Mūsdienu dinamiskajā un mainīgajā pasaulē par noteicošo faktoru, sekmīgā uzņēmuma darbībā, kļūst spēja piedāvāt kvalitatīvu produktu vai pakalpojumu, nepārtraukti pielāgojoties klientu prasībām. Laikmetā, kad konkurence un informācijas apjoms nemitīgi pieaug, klientu izvēli bieži nosaka uzņēmuma reputācija, atpazīstamība un spēja pielāgot savas darbības procesus patērētāju vēlmēm. Sevišķi nozīmīgi tas ir uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā vidē un kurus vērtē, ne tikai galapatērētājs, bet arī potenciālais sadarbības partneris.

Visā pasaulē atzīti un populāri vadības sistēmu standarti – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ISO 9001 - KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA

Pieaugot prasībām pēc kvalitātes, uzņēmumiem un organizācijām jāspēj nodrošināt klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus un preces. Visefektīvākais veids kā sasniegt šos mērķus, ir kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši starptautiski atzītam ISO 9001 standartam.

Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka organizācijā ir noteikta kārtība, kādā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā pilnīgai izpildei. Ieviesta un sertificēta ISO 9001 Kvalitātes Vadības sistēma dod Jūsu uzņēmumam papildus iespējas piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, uzlabot kvalitāti un nepārtraukti attīstīties.

Jūsu galvenie ieguvumi:

 • Sakārtota un pilnveidota Vadības sistēma un ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma attīstībā (līdzekļu, resursu, laika ietaupījums)
 • Atbilstība starptautiski atzītam standartam un uzņēmuma tēla, reputācijas, atpazīstamības stiprināšana
 • Klientu vajadzību izpēte, apmierinātības noteikšana, paaugstināšana
 • Iespēja paplašināt klientu (ieskaitot starptautisko) loku
ISO 14001 - VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

ISO 14001 palīdz Jūsu organizācijai demonstrēt apņemšanos ierobežot un samazināt ietekmi uz vidi, izmantojot pārbaudītu un pasaulē atzītu sistēmu.

Sertificēta Vides pārvaldības sistēma ISO 14001 apliecina organizācijas atbildīgu attieksmi pret vidi, tās darbību ietekmes uz vidi mazināšanu. Daudzi sadarbības partneri, izvēloties izejvielu piegādātājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, ir noteikuši, ka sertificēta Vides pārvaldības sistēma ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sadarbības uzsākšanai.

Jūsu galvenie ieguvumi:

 • Sakārtota un pilnveidota Vides pārvaldības sistēma, ietverot vides pārvaldības aspektus
 • Ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma attīstībā (līdzekļu, resursu, laika ietaupījums)
 • Preventīvas darbības ietekmes uz vidi samazināšanai, kur piemērojams – kontrolei, kā arī ieguldījums uzņēmuma reputācijas paaugstināšanai
 • Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās, darbinieku apmācības
 • Atbilstība starptautiski atzītam standartam un iespēja paplašināt klientu (ieskaitot starptautiskos) loku, demonstrējot atbildīgu attieksmi pret vidi
ISO 45001 - DARBA DROŠĪBAS UN  ARODVESELĪBAS PĀRVALDĪBA

Sertificēta darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma apliecina, ka organizācija pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem un dara vairāk nekā nosaka normatīvie akti, demonstrējot rūpes par darbiniekiem kā nozīmīgāko organizācijas resursu.

ISO 45001 sistēma ir lieliska iespēja sakārtot organizācijas darba drošību atbilstoši starptautiskam standartam un iegūt savā rīcība pasākumu kompleksu, kā uzlabot darba drošības vidi.

Jūsu galvenie ieguvumi:

 • Sakārtota un pilnveidota Vadības sistēma, parādot atbildību Darba drošības un arodveselības jomā
 • Risku pārvaldība, apzinot apdraudējumus un iespējas darba drošības uzlabošanai
 • Ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma attīstībā (līdzekļu, resursu, laika ietaupījums)
 • Informētības, komunikācijas un apmācības veicināšana, lai paaugstinātu darbinieku informētību par apdraudējumiem un riskiem ikdienas darbā