38-ilgspejiga-attistiba

Ilgtspējīga attīstība

Mūsdienās uzņēmumu sasniegumus mēra ne tikai finansiālā, bet arī nemateriālā ziņā. Demonstrējot apņemšanos panākt ilgtspējīgu attīstību, organizācija iegūst pārliecību, ka izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pārvaldot riskus, kas saistīti ar mainīgo klimatu un  pieaugošās sabiedrības prasības – uzņēmums tiek vadīts atbildīgi un ar lielām izaugsmes iespējām.

Investori, sadarbības partneri un patērētāji arvien biežāk aplūko nemateriālos rādītājus un ņem vērā ilgtspējīgas attīstības iespējas, lai pieņemtu lēmumus  par ieguldījumiem, sadarbības veidošanu un darījumu slēgšanu.

ISO 50001 - Energopārvaldības sistēma

Mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Sertificēta energopārvaldības sistēma ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, lai samazinātu organizācijas izmaksas un paaugstinātu konkurētspēju. Efektīva energosistēma ir apliecinājums tam, ka organizācijas darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

Ko dod ISO 50001 sertifikācija?
 • Organizācija izstrādā precīzu un konkrētu enerģijas pārvaldības politiku, nosakot mērķus.
 • Izmēriet un kvantitatīvi novērtējiet vai pārskatiet rezultātus, lai nepārtraukti uzlabotu enerģijas pārvaldību- enerģijas patēriņa optimizēšanas pasākumu ieviešanu. 
 • Galvenais mērķis - optimizēt savu energoresursu patēriņu, ietaupot līdzekļus.
Ieguvumi/rezultāti
 • Organizācija iegūst pārliecību, ka Enegopārvaldības sistēma ilgtspējīgā un efektīvā veidā optimizē energoresursu patēriņu un izdevumus
 • Organizācija demonstrē atbilstību starptautiskam standartam
 • ISO 50001 sertifikāts ir risinājums Energoefektivitātes likuma prasību izpildei
Kā iegūt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

 • Jāpieņem lēmums par sertifikāciju
 • Jāiegūst zināšanas par standartu
 • Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām
 • Jāievieš Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001 standartam
 • Bureau Veritas Latvia  veic auditu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu
 • Sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi. Sertifikācijas cikls ietver sevī divu stadiju sākotnējo sertifikācijas auditu un ikgadējos uzraudzības auditus
Bureau Veritas Latvia izsniegtie sertifikāti ir akreditēti un starptautiski atzīti.

ISCC - Ilgtspējīgas lauksaimniecības izmantojamo platību apsaimniekošana un oglekļa sertifikācija

Samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrole ilgtspējīgā lauksaimniecībā izmantojamo platību apsaimniekošanai un dabiskās dzīves vides aizsardzības sistēma, kas apliecināta ar sertifikātu, norāda uz atbildīgu organizācijas rīcību.

ISCC, REDcert sertifikācija ir paredzēta uzņēmumiem, kuriem nepieciešams apliecināt savas saistības attiecībā uz videi nekaitīgu un sociāli atbildīgu biodegvielas izejvielu ražošanu un ieguvi, pielietojot ilgtspējīgu lauksaimniecības un mežu platību saglabājošu pieeju savas darbības plānošanā un īstenošanā. Uzņēmumiem, kuriem ir interese par produktiem, kas nav ĢMO (ģenētiski modificēti), ISCC piedāvā iespēju paplašināt sertifikāciju visā piegādes ķēdē, apliecinot bez ĢMO ražošanas pieeju. Sertifikācija apliecina uzņēmumu atbilstību augstākajiem vides un sociālās atbilstības kritērijiem.

Jūsu Ieguvumi no ISCC sertifikācijas
 • Iespēja kļūt par biodegvielas izejvielu piegādes ķēdes dalībnieku
 • Uzticama un atbildīga partnera reputācija
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs
Kā iegūt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

 • Jāpieņem lēmums par sertifikāciju
 • Jāiegūst zināšanas par standartu vai vairākiem
 •  Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām
 • Jāievieš ISCC standarta prasības uzņēmumā
 • Bureau Veritas Latvia veic auditu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu
 • Sertifikāta derīguma termiņš ir viens gads

MSC CoC/MSC zivsaimniecība - Ilgtspējīgas zivsaimniecības standarti

Sertificēta ilgtspējīga zivju resursu apsaimniekošana, to dabiskās vides aizsardzība, ietekmes uz ekosistēmu mazināšana un efektīva, plānota pārvaldība apliecina atbildīgu organizācijas saimniecisko darbību.

MSC CoC/ASC CoC/MSC Fisheries (zivsaimniecības)/ASC Farm(akvakultūras) sertifikācija - paredzēta zivsaimniecībām, audzētavām, zivju produkcijas ražotājiem, apstrādātājiem, iepakotājiem, tirgotājiem. MSC CoC/ASC CoC sertifikāts sniedz pārliecību patērētājiem un tirgotājiem par to, ka pārtikā lietojamā zivju produkcijas izcelsme ir videi draudzīga. MSC Fisheries / ASC Farm zivs ir audzēta, nozvejota un apstrādāta atbilstoši visām vides prasībām, tai skaitā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus, darbinieku veselību, drošību un labklājību, apkārtējo vidi. Bez šāda apliecinājuma, zivsaimniekiem un akvakultūras apsaimniekotājiem var būt liegta pieeja gan vietējam, gan starptautiskajiem tirgiem.

Jūsu galvenie Ieguvumi
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum un mazum tirdzniecībai
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti un preventīva pārtikas drošības risku samazināšana
 • Biznesa izaugsme un uzticama partnera reputācija
Kā iegūt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

 • Jāpieņem lēmums par sertifikāciju
 • Jāiegūst zināšanas par standartu vai vairākiem
 • Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām
 • Jāievieš MSC standarta prasības uzņēmumā
 • Bureau Veritas Latvia  veic auditu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu
 • Sertifikācijas cikls ietver sevī sākotnējo sertifikācijas auditu un ikgadējos uzraudzības auditus

Sertifikācijas pakalpojuma apraksts BV Marine Stewardship Council (MSC)_Service Sheet_v3.0 (bureauveritas.com)

GLOBAL G.A.P. - Laba lauksaimniecības/zivsaimniecības prakse

GLOBAL G.A.P. sertifikāts ir apliecinājums  par kvalitatīvu produkta, pakalpojuma piegādes ķēdi no sēklas līdz patērētājam, kas sekmē uzticamību produktam, nodrošina plašākas tirgus iespējas, paaugstina konkurētspēju. Pieaugot patērētāju prasībām pēc kvalitātes, arī mazumtirdzniecības uzņēmumi iekļauj sertifikāciju savās prasībās piegādātājiem, tādējādi nodrošinot gala patērētājam maksimāli kvalitatīvāko un labāko produkciju.

Lauksaimniekiem aizvien biežāk tiek pieprasīts izmantot tādas ražošanas tehnoloģijas, kas samazina lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi (gan zemkopībā, gan zivsaimniecībā). Tāpat ir jāspēj apliecināt likumdošanai un Labas Lauksaimniecības praksei atbilstošu augu ķīmisko aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu lietošanu, saudzīgu dabas resursu izmantošanu, vienlaicīgi nodrošinot dzīvnieku un jūras iemītnieku aizsardzību. Lai piekļūtu tirgum, par noteicošo faktoru kļuvusi atbilstība labas lauksaimniecības/ zivsaimniecības prakses prasībām.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija
Kā iegūt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

 • Jāpieņem lēmums par sertifikāciju
 • Jāiegūst zināšanas par standartu vai vairākiem
 • Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām
 • Jāievieš GLOBAL G.A.P. standarta prasības uzņēmumā
 • Bureau Veritas Latvia  veic auditu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu
 • Sertifikāta derīguma termiņš ir viens gads

FSC ® COC

Sertificētas koksnes piegādes ķēdes sertifikācija, kontrolētas koksnes izcelsmes novērtējums.

Kas ir FSC ®? Mežu pārvaldes padome - The Forest Stewardship Council ® (FSC) ir neatkarīga nevalstiska organizācija, ko 1993. gadā izveidoja vides nevalstiskās organizācijas, kokmateriālu tirdzniecības organizācijas, mežsaimnieki, iedzīvotāji un sertifikācijas organizācijas no 25 valstīm. Tas kļuva par vienīgo starptautisku organizāciju atzīto mežsaimniecības sertifikācijas standartu. FSC ® pamatā ir divi risinājumi: - Mežu pārvaldības sertifikāts - uzņēmumiem, kas apsaimnieko dabiskus vai stādītus mežus, kā arī piegādes ķēdes partneriem; - uzraudzības ķēdes (Chain of Custody, saīsinājumā - CoC) sertifikāts, koka izcelsmes izsekojamības sertifikācija uzņēmumiem, kas izmanto koksnes produktus (t.i. mēbeļu ražotājus, izdevējus, celulozes ražošanas nozare).

Kļūšana par FSC® piegādes ķēdes sertificētu nozīmē, ka Jūsu sadarbības partneri arī izmanto savas tiesības izmantot FSC® sertificētu preču zīmi (ja viņiem ir savs sertifikāts).

fsc

Bureau Veritas Certification dokumenti FSC® sertifikācijai

Jūsu galvenie ieguvumi

 • piešķir Jūsu organizācijai piekļuvi galvenajiem tirgiem visā pasaulē, vienlaikus aizsargājot meža resursus
 • ievērojami palielina patērētāju uzticību Jūsu produktiem
 • kļūst par spēcīgu argumentu, lai atšķirtu Jūsu meža izcelsmes produktus un uzlabotu sava zīmola tēlu
Kā iegūt sertifikātu?
 • Reputācija un Kompetence
 • Auditoru praktiskā darba un auditu pieredze
 • Atpazīstams zīmols pasaulē, Latvijā
 • Plašs pakalpojumu klāsts
 • Plašas iespējas starptautiskā līmenī

VIENS PARTNERIS SERTIFIKĀCIJU, INSPEKCIJU, UZRAUDZĪBU JOMĀ!

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 20 gadus praktiskā pieredze dažādu sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas  birojiem pasaulē.