14-korporativa-atbildiba

Korporatīvā sociālā atbildība 

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Bureau Veritas ir svarīgi  ievērot pašu noteikto Korporatīvo sociālo atbildību, kas ir viena no būtiskām mūsu organizācijas pamatvērtība. Mēs apzināmies biznesa ietekmi uz  cilvēkiem, sabiedrību un vidi, un tieši tāpēc mēs izmantojam savas  zināšanas risku mazināšanai  drošības un ilgtspējības jomās.

Lai demonstrētu šo apņemšanos un nodrošinātu Bureau Veritas  Korporatīvās sociālās politikas pieejamību un caurspīdīgumu, publicējam virkni saistošo dokumentu, kas attiecas uz  Bureau Veritas  pārvaldību, darbību, cilvēkresursiem un sabiedrību kopumā.

Bureau Veritas  globālās pamatvērtības un darbības pamatprincipi  ir saistoši visiem darbiniekiem, tai skaitā  piesaistītiem ekspertiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

ATBILDĪGA BIZNESA PIEEJA

Bureau Veritas uzņemas pilnu atbildību par saviem sniegtajiem pakalpojumiem. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes ekspertus visās klientus interesējošās nozarēs, mēs piesaistām ekspertus ne tikai Bureau Veritas iekšienē, bet arī dažādās nozarēs. Lai nodrošinātu korektu un mainīgās pasaules tendencēm drošu pieeju, Bureau Veritas eksperti,  sadarbības partneri uzņemas pilnu atbildību par korektu un ētisku rīcību mūsdienu mainīgajā pasaulē.

CILVĒKRESURSI UN SABIEDRĪBA

Cilvēktiesību politika

Bureau Veritas ir definēta Cilvēktiesību politika, lai novērstu mūsdienu verdzību kā mūsu organizācijā, gan visā mūsu pakalpojumu sniegšanas ķēdē.

BIZNESS, KAS BALSTĀS UZ CILVĒKU ZINĀŠANĀM

Bureau Veritas novērtē  darbinieku nozīmību veiksmīgā organizācijā.

Mēs esam apņēmušies atbalstīt savus darbiniekus, radot vienlīdzīgus darba apstākļus, iespējas prasmju pilnveidošanai, personīgai attīstībai un mobilitātei karjeras laikā, kā arī inovāciju veicināšanu.

Bureau Veritas Vienlīdzības politika definē:

  • izkopt cilvēka talantu un veicināt mobilitāti, piedāvājot globālas karjeras iespējas
  • nepārtraukti attīstīt apmācību iespējas, lai veicinātu mūsu personāla kvalifikāciju paaugstināšanu
  • nodrošināt iekšējo kultūru, kas dod iespēju katram sasniegt viņa/viņas potenciālu, neskatoties uz vecumu, dzimumu, invaliditāti, nacionalitāti, etnisko izcelsmi, politisko vai reliģisko piederību