21-finanses-un-valsts-sektors

Finanses un valsts sektors

Valsts un sabiedriskās institūcijas

Bureau Veritas Latvia piedāvā atbilstības novērtējumus valsts un pašvaldību iestādēm to vadības sistēmu sertifikācijas procesā, veikt inspekcijas, projektu atbilstības , būvniecības projektu novērtējumus, kā arī ugunsdrošības un darba vides novērtējumus.

Veicam sabiedrisko organizāciju noteikto prasību, kodeksu, līgumu novērtējumus.

Bureau Veritas Latvia piedāvā:

 • kravu inspekcijas pirms pārvadājuma un/vai importēto preču atbilstības verifikāciju (parasti valdību līgumu ietvaros), inspekcijas pēc pārvadājuma savienojumā ar skenēšanas tehnoloģiju
 • transporta inspekciju pakalpojumus, lai palielinātu ceļu drošību un patērētāju aizsardzību
 • kvalitātes, darba drošības un arodveselības, vides pārvaldības sistēmu sertifikāciju
 • atbalstu visa veida sabiedrisko celtņu un infrastruktūru celtniecības vai atjaunošanas projektu monitoringā, tai skaitā ēku tehniskā stāvokļa novērtējumus
 • valsts aģentūru, iestāžu vadības sistēmu sertifikāciju
 • nodrošinām  projektu vadību būvniecībā, visos etapos, sākot no projektēšanas, darbu izpildes grafiku un darbu daudzumu/izmaksu analīzes, kvalitātes kontroles līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
 • nodrošinām atbilstības novērtēšanu un uzraudzību saistītu ar drošības un kvalitātes standartiem ēku un infrastruktūras projektiem visā dzīves ciklā
 • veikt izpildīto būvdarbu un tehniskās dokumentācijas atbilstības pārbaudi, t.sk. pārbaudām un sniedzam atzinumu par izpildīto būvdarbu atbilstību projekta prasībām, būvizstrādājumu deklarēto ekspluatācijas īpašību atbilstību standartos, tehniskajos noteikumos, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām u.c.
 • piedāvājam būvniecības iepirkumu tehniskos ekspertus
 • apliecināt enerģijas patēriņa līmeņus, veicam novērtējumus saskaņā ar ražotāju tehniskajām prasībām, varam apliecināt, ka ražotāju deklarētie rezultāti pret vidi ir patiesi
 • risku vadība atbilstoši standartiem ISO 31000, ISO 31010 un ISO GUIDE 73:2009
 • dažādas apmācības