51-EPD

EPD Produkta vides deklarācija

Please see the translation in English below the article.

IZAICINĀJUMS

Klimata izmaiņas ir visnopietnākie draudi mūsu planētai, līdz ar to 21. gadsimtā dzīvojošo cilvēku vidū pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgiem produktiem. Valstu valdības ceļ trauksmi, izstrādājot jaunus vides aizsardzības noteikumus vietējiem un starptautiskajiem tirgiem.

Produkta vides deklarācijas (EPD) vispārējais mērķis, saskaņā ar starptautisko standartu ISO 21930 (2007) par būvniecības produktu vides deklarēšanu, ir "veicināt tādu celtniecības produktu pieprasījumu un piegādi, kas rada mazāk stresa videi, izmantojot pārbaudāmu un precīzu saziņu, lai informācija par būvizstrādājumu vides aspektiem nav maldinoša, tādējādi stimulējot virzību tirgū uz pastāvīgiem vides uzlabojumiem".

Kas ir Produkta Vides Deklarācija (EPD)?

Produktu Vides Deklarācija (EPD) ir izveidota saskaņā ar starptautiskiem standartiem, Deklarāciju pārbauda trešās puses (neatkarīgs atbilstības vērtētājs, piemēram, Bureau Veritas), kas sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par produktu dzīves cikla ietekmi uz vidi. Tā ir brīvprātīga produkta ražošanas dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarēšana.

Produktu Vides Deklarācija (EPD)  ir dažādi pielietojumi, ieskaitot zaļo publisko iepirkumu (GPP) un ēku novērtēšanas shēmas (LEED; BREEAM). Produktu Vides Deklarācija (EPD)  (sauktas arī par  III tipa vides deklarācijām)   jēdziens tika izstrādāts, lai Deklarāciju, galvenokārt, izmantotu komunikācijā starp uzņēmumiem, taču standarti neliedz to izmantošanu komunikācijā starp patērētājiem, jo deklarācija ļauj tieši salīdzināt jūsu produktu ar citiem tirgū esošajiem.

EPD pats dokuments par sevi nesniedz norādi, ka produkts ir videi labāks, bet, ja salīdzināšanai ar citiem produktiem izmanto pārbaudītus aprēķinus, tad:

 • Produkta uzrādītos ietekmes uz vidi rādītājus var salīdzināt ar tādiem pat vai līdzīgiem ražojumiem (salīdzinot ar nozari var demonstrēt labākus ekoloģiskos raksturlielumus)
 • Atjaunināta produkta EPD (vai vidējie produkta EPD) tiek salīdzināta ar vecāku versiju (tādejādi var demonstrēt pastāvīgus uzlabojumus ražotāja vai nozares līmenī)
KAS IR IEKĻAUTS EPD?
 • Nepārprotami dati un informācija par produkta vai materiāla ietekmi uz vidi visā vai daļā tā dzīves cikla laikā
 • Informācija par tādiem jautājumiem kā vide, veselība un drošība, izturība, lietošanas prasības un atbilstošas pārstrādes vai apglabāšanas metodes
 • Trešās puses pārbaude, vai dati ir iegūti, ievērojot attiecīgus noteikumus un starptautiskos standartus. Ar būvizstrādājumu EPD saistītie standarti ietver ISO 14025 (2006) un Eiropas standartu EN 15804 (2013)
Bureau Veritas Latvia risinājumi
 1. Tikšanās pie ražotāja – produkta ražošanas procesa apskate un sapulce ar mērķu noteikšanu, produkta dzīves cikla aprēķināšanas (LCA-life cycle assessment) darbības jomas precizēšana, termiņu un atbildīgo personu noteikšanu un pienākumu sadalīšanu.
 2. Datu vākšana – šis posms ir uzņēmuma atbildībā. Uzņēmumam ir jāsaskaņo datu vākšana ar piegādātājiem un ražošanas vadītājiem. Datu vākšanā ir jāievēro produkta ražošanas posmi. Bureau Veritas nodrošina specifisku datu vākšanas tabulu un sniedz tehnisko atbalstu.
 3. Pēc datu apkopošanas dati tiek apstrādāti un ievadīti programmā, kura izveido produkta modeli.
 4. Produkta dzīves cikla novērtējuma atskaites sagatavošana (Life cycle assessment report).
 5. Deklarācijas sagatavošana atbilstoši standarta EN 15804 formāta prasībām.
 6. Atbalsts pie neatkarīgas deklarācijas verifikācijas.
IEGUVUMI
 • Izmaksu ietaupījumu noteikšana: ņemot vērā pieaugošās un nepastāvīgākās enerģijas un resursu izmaksas, ražotājiem, kuri izmanto tādus rīkus kā dzīves cikla novērtējums (LCA- life cycle assessment), kas kvantitatīvi nosaka resursu un enerģijas patēriņu visā viņu produktu vērtību ķēdē, būs labākas iespējas izpētīt /izanalizēt alternatīvas stratēģijas un iespējas, kas var ietaupīt izmaksas un samazināt šo tendenču iedarbību
 • Gatavošanās mainīgajām tirgus vajadzībām: aizvien svarīgāka ir ilgtspējīgāku ēku celtniecība. Tāpat projektēšanā un / vai iepirkumā arvien biežāk tiek pieprasīta vai vēlama precīzāka informācija par produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Ražotāji, kuri saprot savu produktu ietekmi uz vidi un kuriem ir EPD, var vieglāk izpildīt šīs prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.)
 • Ēkas informācijas modelēšana (BIM Building Information Model/ Būves Informācijas Modelis): BIM integrētās projektēšanas un izmantošanas nākotnes potenciāls sniedz papildu iespējas visa ēkas dzīves cikla novērtēšanai. Ražotājiem, kuri saviem izstrādājumiem izstrādā LCA un EPD, būs kvantitatīvie dati, kas nākotnē būs pieejami BIM, radot iespējas ātrāk un lētāk novērtēt ēkas ekoloģiskos raksturlielumus.
Bureau Veritas Latvia kopš 2019. gada ir pieredze PRODUKTU VIDES DEKLARĀCIJU (EPD) izstrādē vairā kā 60 dažādiem būvmateriālu veidiem.

References uz publiski pieejamām deklarācijām (reģistrētas līdz 10.01.2022):

CHALLENGE

The climate changes are the greatest threat to our planet, thereby the people of the 21st century have a growing demand for eco- friendly products. The governments raise the alarm by developing new environmental protection rules for the local and international markets.

The purpose of the Environmental Product Declaration (EPD) in accordance with the international standard ISO 21930 (2007) on environmental declaration of building products “encourage the demand and supply of such building products that cause less stress on the environment through clear communication of verifiable and accurate product information, to provide non-misleading information about the environmental aspects of the building products, thus stimulating the potential for market-driven continuous environmental improvement”.

WHAT IS ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)?

The Environmental Product Declaration (EPD) is created in accordance with the international standards. The declaration is verified by third parties (independent verifier of conformity, for instance, Bureau Veritas) that communicates transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact of products. This is a voluntary declaration of the life-cycle environmental impact of a product.

The Environmental Product Declaration (EPD) has different types of use, including the “green”public procurements (GPP) and building assessment schemes (LEED; BREEAM). The definition of the Environmental Product Declaration (EPD) (also called type III environmental declarations) was developed with intent to use the Declaration primarily in business-to business communication, but their use in business-to-consumer communication is not precluded because the declaration allows to compare your product with others on the market.

The Environmental Product Declaration (EPD) does not provide reference that the product is better for the environment, however, if verified calculations are applied for comparison with other products, then:

 • The environmental indicators characteristic to the product may be compared with products that perform same function or similar products (in comparison with the field of industry or demonstrate better ecological qualities)
 • Updated product EPD (or average product EPD) is compared with later version (thereby constant improvements may be demonstrated at the level of industry)
WHAT IS INCLUDED IN EPD

Explicit data and information about the environmental impact of a product or material over its entire or partial life-cycle.

Information about such issues as environment, health and safety, reliability, requirements for use and appropriate methods for processing or storage.

Third party verification whether the data are obtained in compliance with respective rules and international standards. The standards related to construction product EPD comprise ISO 14025 (2006) and the European standard EN 15804 (2013).

BUREAU VERITAS SOLUTIONS
 1. Visit to the manufacturer - inspection of the product manufacturing process and convening a meeting where goals are set, calculation updated for LCA-life cycle assessment, time-limits determined and responsible persons assigned, and duties allocated.
 2. Data collection – this phase is under the responsibility of the company.
  The Company shall coordinate the data collection with the suppliers and production managers. The data collection shall be consistent with the product manufacturing stages. Bureau Veritas ensures a specific table for data collection and provides technical support.
 3. After summarizing, the data shall be processed and entered in the programme which forms the product model.
 4. Product life-cycle assessment report.
 5. Preparation of declaration in compliance with the requirements of format for EN 15804 standard.
 6. Support for independent verification of the declaration.
BENEFITS

Determining the costs savings: taking into consideration the growing and changeable costs for energy and resources, the manufacturers who use such instruments as LCA – life-cycle assessment which quantifies the consumption of energy and recourses along the entire chain of product values, will have better possibilities to explore/analyse alternative strategies and opportunities thus saving costs and reducing exposure of these tendencies.

Preparing for the changeable market requirements: the sustainable construction of buildings becomes more and more important. Likewise, the information about the ecological indicators of the products is increasingly required for the design and/ or the procurement. The manufacturers who understand the environmental impact of their products and who possess EPD, may meet these requirements more easily and use the offered opportunities (LEED, BREAM etc.).

Information modelling about the building (BIM Building Information Model): the future potential of BIM integrated design and application provides additional possibilities for assessment of the entire life-cycle of the building. The manufacturers who develop LCA and EPD for their products will possess qualitative data which will be available to BIM in future creating possibilities to assess quicker and cheaper the ecological indicators of the building.