eu-ets-cover

EU ETS verifikācija

Bureau Veritas Latvia vadošie eksperti nodrošina operatoru ikgadējo ziņojumu verifikāciju atbilstoši ES normatīvā regulējuma prasībām un ISO 14065:2013 standarta prasībām!

Kas ir EU ETS?

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (EU ETS) tika uzsākta 2005. gadā un ir viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos.

EU ETS ir Eiropas Savienības politikas stūrakmens cīņai pret klimata pārmaiņām un tās galvenais instruments siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksu efektīvai samazināšanai.

Ko dod verifikācija?

Verifikācijas/validācijas audita galvenie mērķi:

  • novērtēt Klienta pieteiktās sfēras un robežu atbilstību;
  • novērtēt izpildījuma monitoringu, mērījumus un ziņošanu un atbilstību, salīdzinot izpildījumu ar mērķiem un uzdevumiem, kas ir saskanīgi ar auditējamo standartu/iem;
  • pārrēķināt un pārbaudīt Klienta ziņojumā sniegtos datus, to izsekojamību no primārā datu avota, kā arī salīdzināt tos ar ārējiem datu avotiem;
  • ja tiek izmantota uz mērījumiem balstīta metodika, pārbaudīt izmērītos lielumus;
  • veikt datu ticamības un pareizības pārbaudes;
  • novērtēt Klienta spēju un izpildījumu attiecībā uz normatīvo un citu piemērojamo prasību izpildes nodrošināšanu;
  • novērtēt Klienta procesu vadību, iekšējo auditu un vadības pārskatu sistēmu, vadības atbildības jautājumus.