Sustainability-Report-Assurance

Ilgtspējas ziņojumu apliecinājums

Pārredzama ziņošana par ilgtspējas jautājumiem - sociālo atbildību un ietekmi uz vidi, ir būtiska Bureau Veritas reputācijas nodrošināšanā. Bureau Veritas neatkarīgais ziņojums atbalsta uzņēmumus to vides un sociālās pārvaldības (ESG) ieviešanā, lai nostiprinātu uzticību ar ieinteresētajām pusēm.

Šodien uzņēmumi sastopas ar savas uzņēmējdarbības prakses padziļinātu pārbaudi no visām pusēm, tai skaitā valdībām, ārējām un iekšējām ieinteresētajām pusēm, investoriem, patērētājiem un klientiem. Sagaidāms, lai uzņēmumi demonstrētu pilnīgu caurspīdīgumu, pamatīgi un atklāti komunicētu par savu ieguldījum ilgtspējas nodrošināšanā.

Kā neatkarīga trešā persona Bureau Veritas var palīdzēt uzņēmumiem apliecināt, ka sniegtā informācija par viņu veikumu ilgtspējas jomā, ir precīza un objektīva. Papildus datu verificēšanai Bureau Veritas ziņojuma apliecinājums ļauj uzņēmumiem demonstrēt labāko praksi ilgtspējas ziņošanā, sniedzot pilnīgu pārskatu par uzņēmuma ietekmēm.

GALVENIE IEGUVUMI

 • Novērtējiet savu ESG ieteikmi

  un intensīvi to komunicējiet, lai demonstrētu caurspīdīgumu un godīgumu

 • Iegūstiet stratēģisku priekšrocību,

  demonstrējot ilgtspējas veiktspējas un ziņošanas pilnīgumu

 • Pierādiet datu precizitāti un objektivitāti,

  lai iegūtu ieinteresēto pušu uzticību Jūsu uzņēmējdarbības praksē

 • Uzlabojiet komunikāciju

  ar investoriem un ieinteresētajām pusēm un iegūstiet viņu uzticību

IEVĒROJIET NORMATĪVĀS PRASĪBAS

Eiropas Savienībā Korporatīvā Ilgtspējas Ziņošanas Direktīva (CSRD) nosaka, lai uzņēmumi ar >250 darbiniekiem, >€40m neto ikgadējiem ieņēmumiem vai >€20m bilances aktīviem publicētu regulārus ziņojumus par vides un sociālās atbildības ietekmi. Apmēram 49,000 uzņēmumi, tai skaitā ES bāzētas struktūrvienības, kuras neietilpst EU, atbilst šiem kritērijiem, un tām jāsniedz ziņojumu saskaņā ar Eiropas Ilgtspējas Ziņošanas Standartiem (ESRS) no 2024. gada, pamatojoties uz 2023.gada datiem par savu veikumu ilgtspējas jomā. Elektroniska datu iesniegšana, kas pieļauj vienkāršāku salīdzināšanu un neatkarīgu trešās puses apliecinājumu attiecībā uz šiem ziņojumiem, būs obligāta.

ES nav vienīgā jurisdikcija, kas ievieš obligātu ziņošanu, Singapūras Fondu Birža un Apvienotā Karaliste jau ir pielāgojušās Ar Klimatu Saistītās Finanšu Informācijas Atklāšanas Darba Grupai un ASV Vērtspapīru un Biržu Komisija ir pieņēmusi līdzīgu priekšlikumu par pilnveidotu klimatiskās informācijas atklāšanu investoriem, kas tiek attiecināts uz visiem kotētiem uzņēmumiem.

NODROŠINĀT UZTICAMUS DATUS

Globālās Ziņošanas Iniciatīvas (GRI) ietvars palīdz organizācijām izprast ietekmi uz ekonomiku, vidi un sabiedrību. Tā mērķis ir palielināt atbildību un pastiprināt caurspīdīgumu, sniedzot biznesa ilgtspējas ziņojumu novērtējumu. Bureau Veritas atbalsta uzņēmumus, pieprasot sagatavot ziņojumu saskaņā ar GRI ietvaru, sniedzot ārējo ilgtspējas datu apliecinājumu.

PANĀKT TICAMU ZIŅOŠANU

Ņemot vērā, ka arvien vairāk uzņēmumu publicē ilgtspējas ziņojumus, tika izveidots ISO 26000 kā vadlīnijas ticamai ziņošanai un uzņēmuma atbildībai. Tas precīzi nosaka atbildības jomas, padara korporatīvās sociālās atbildības koncepciju vienotāku, un strukturē lielo uzņēmumu ilgtspējas pieeju. Bureau Veritas piedāvā apliecinājumu saskaņā ar ISO 26000, nodrošinot uzņēmumiem stratēģisku priekšrocību konkurējošā tirgū.

PIERĀDĪT ZIŅOŠANAS PILNĪGUMU

Trīs AA1000 atbildības apliecinājuma standarti ir ietvari, kas balstīti uz principiem, kurus izmanto uzņēmumi, valdības un citas publiskās un privātās organizācijas. Tie pieprasa uzņēmumu atbildību par ilgtspējas pārvaldību, veiktspēju un ziņošanu. Bureau Veritas palīdz apliecināt, ka uzņēmumu ziņošana tiek veikta saskaņā ar šajos standartos noteiktajiem principiem, demonstrējot pilnīgumu ziņojuma apliecinājumā.

DEMONSTRĒT STINGRĪBU ZIŅOJUMA APLIECINĀJUMĀ

Starptautiskās Grāmatvežu Federācijas izdotais Starptautiskais Nodrošināšanas Uzdevumu Standarts 3000 (ISAE 3000) nosaka standartu nefinansiālas informācijas apliecinājumam. ISAE 3000 standarts sastāv no vadlīnijām par ētisku uzvedību, kvalitātes pārvaldību un veiktspēju. Sniedzot apliecinājumu saskaņā ar šo ietvaru, Bureau Veritas dod iespēju organizācijām pierādīt ziņojuma apliecinājuma uzticamību.

UZLABOT KOMUNIKĀCIJU AR INVESTORIEM

Ilgtspējas Grāmatvedības Standartu Padome (SASB) ietver 77 globāli piemērojamus, nozarei specifiskus standartus, kas ļauj uzņēmumiem identificēt, pārvaldīt un komunicēt finansiāli būtisku ilgtspējas informāciju saviem investoriem. SASB ietvars identificē finansiāli būtisku ilgtspējas tēmu minimālo sarakstu un saistītos rādītājus tipiskā uzņēmumā dotajā nozarē. Bureau Veritas sniedz apliecinājumu saskaņā ar šīm prasībām, dodot uzņēmumiem iespēju detalizēti komunicēt ar investoriem visās jomās.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Šīs aptaujas mērķis ir sniegt globālu ieskatu uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas brieduma pakāpē un identificēt kopējās problēmas. Aptauja ir anonīma un aizņems ne vairāk par 10 minūtēm tās aizpildīšanai, un tāpat kā mūsu iepriekšējās aptaujās, iegūtie rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem kopā ar pateicību par viņu sniegumu.

Image
Full Image_Sustainability Report Survey
ILGTSPĒJAS ZIŅOŠANAS APTAUJA - 2022

Šīs aptaujas mērķis ir sniegt globālu ieskatu uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas brieduma pakāpē un identificēt kopējās problēmas. Aptauja ir anonīma un aizņems ne vairāk par 10 minūtēm tās aizpildīšanai, un tāpat kā mūsu iepriekšējās aptaujās, iegūtie rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem kopā ar pateicību par viņu sniegumu.

Sākt aptauju