34-bistamo-iekartu-inspekcijas

Bīstamo iekārtu inspekcijas

Bureau Veritas Latvia piedāvā akreditētus inspekcijas pakalpojumus

Bureau Veritas Latvia inspekcija  ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā A grupas inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standartam un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajās un nereglamentētajās sfērās (LATAK reģistrācijas Nr.LATAK-I-382)

Bīstamās iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par bīstamās iekārtas spēju pildīt tai paredzētās funkcijas, neapdraudot cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

Tehniskās pārbaudes bīstamo iekārtu valdītājiem sniedz informāciju, kas svarīga iekārtu tālākai drošai ekspluatācijai.

Liftu inspekcijas
  •  visdažādāko liftu regulārās pārbaudes katru gadu, lai pārliecinātos par tehnisko stāvokli un lietošanas drošību
  • pirmreizējās, lai pārliecinātos par liftu atbilstību likumdošanas un tehniskajām prasībām to reģistrēšanai Bīstamo iekārtu reģistrā, pases izsniegšana
  • ārpuskārtas - pēc liftu remontiem
Kravas celtņu inspekcijas
  • dažādu celtņu daļējās un pilnās pārbaudes, kā arī pirmreizējās pārbaudes
  • cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju – pirmreizējās, kārtējās un ārpuskārtas
Spiedieniekārtu un to kompleksu inspekcijas
  • pirmreizējās, kārtējās un ārpuskārtas pārbaudes
  • iekšējās un hidrauliskās pārbaudes, tvertņu sieniņu biezuma mērījumi
Katliekārtu inspekcijas
  • pirmreizējās, kārtējās un ārpuskārtas
  • iekšējās un hidrauliskās pārbaudes, drošības vārstu pārbaudes

Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru inspekcijas - pirmreizējās, pilnās un daļējās, ārpuskārtas.

Trošu ceļu, kas domāti cilvēku pārvadāšanai, inspekcijas - aktuālas visiem slēpošanas kalniem.

Pārdotās elektroenerģijas un siltumenerģijas, pārdotās lietderīgās siltumenerģijas, elektroenerģijas, visu veidu patērētā kurināmā gada pārskatu inspicēšana - apliecinājums, ka koģenerācijas stacijas gada pārskatā norādītie dati ir korekti.